ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 28/03/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 14,098
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 87.58
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/03/2559
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 15,803
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 93.83

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส.พรนที สมพงษ์ชัยกุล 323,300,000 5.81
2.  นายทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,000 4.84
3.  บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 165,000,000 2.97
4.  นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 150,000,000 2.70
5.  นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 143,650,000 2.58
6.  น.ส.อำไพ รัตนนาวิน 101,818,100 1.83
7.  นายสันติ เชาวนันทกุล 95,881,900 1.72
8.  นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 88,347,200 1.59
9.  นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 87,988,210 1.58
10.  นายจุมภฏ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 80,000,000 1.44