ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 21/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,505
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 89.15
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/03/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 12,134
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 95.02

หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  น.ส. พรนที สมพงษ์ชัยกุล 273,797,100 5.07
2.  นาย ทวีศักดิ์ ศรีประจิตติชัย 269,000,000 4.98
3.  นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 249,722,100 4.63
4.  นาย ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 212,700,000 3.94
5.  นาย พิชัย วิจักขณ์พันธ์ 130,423,800 2.42
6.  นาย สมชาย ปัดภัย 112,427,000 2.08
7.  นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 111,151,000 2.06
8.  น.ส. อำไพ รัตนนาวิน 101,818,100 1.89
9.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 100,246,325 1.86
10.  น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ 99,300,493 1.84