ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)  
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ดาวน์โหลด

 

เอกสาร  
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสาร  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ดาวน์โหลด