ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ประจำไตรมาสที่ 3/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำปี 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำปี 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำปี 2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2559

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำปี 2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 1/2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 2/2558

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำปี 2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download

ประจำไตรมาสที่ 3/2557

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Download