ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริหาร

คุณวิสัจจา คชเสนา

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายสมนึก พุทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

นายศรัณย์ เวียงคำมา

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและบริการผนังคอนกรีตสำเร็จรูป

นางลินจง ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย