ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ: ไม่มีบุคคลที่มีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10