ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ: 1. ไม่มีบุคคลทีมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเกินร้อยละ 10
2. บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 17.97 ซึงเป็นกิจการทีบริษัทฯ ไปลงทุนและบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ