ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ GEL (เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “GEN” เป็น “GEL”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
สำนักงานสาขา สาขาที่ 1 : เลขที่ 99,99/1-5 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
สาขาที่ 2 : เลขที่ 99/19 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : เสาเข็ม, คอนกรีตอัดแรง, พื้นและผนังคอนกรีตสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมใยแก้ว, ปูนซีเมนต์ชนิดไม่หดตัว และพื้นคอนกรีตอัดแรงในที่ชนิด ไร้คาน
เลขทะเบียนบริษัท 0107536001338
หมายเลขติดต่อ โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-1055
โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134
เว็บไซต์ www.gel.co.th
ทุนจดทะเบียน 4,588,195,610.65 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว 4,588,195,610.65 บาท
จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 5,397,877,189 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ 0.85 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-229-2800
โทรสาร : 02-359-1259
ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
เลขที่ 87/1 ออลซีซั่นส์ เพลส แคปิตอล ทาวเวอร์ ชั้น 18
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-205-8222
โทรสาร : 02-634-5399 , 02-654-3339