ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผล

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 วันที่ 24 เมษายน 2551 ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยบริษัทมีนโยบายในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (ปัจจุบันบริษัทออกหุ้นเพียง 1 ประเภท คือ หุ้นสามัญ ไม่มีหุ้นประเภทบุริมสิทธิ)

สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล ซึ่งได้รับสิทธิการในการปฏิบัติการเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ , สิทธิในการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท , พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในทุกๆปี สิทธิในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณฑ์สนธิ และสิทธิในการพิจารณาอนุมัติการลดทุนหรือเพิ่มทุน

บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้มีบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการเผยแพร่ข่าวลงบนเว็บไซต์บริษัท

วันที่
กรรมการ
มีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่าย
เงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
27/02/18     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/17-31/12/17 -
27/02/17     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/16-31/12/16 -
25/02/16     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/15-31/12/15 -
02/03/15 28/04/15   เงินปันผล 0.01 บาท 01/01/14-31/12/14 -
28/02/14     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/13-31/12/13 -
11/02/13     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/12-31/12/12 -