ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางพรรณี จารุสมบัติ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการอิสระ

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท

คุณวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการบริหาร

นางพรรณี จารุสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการตรวจสอบ

นายวิรัช มรกตกาล

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.วิชญะ เครืองาม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวิภูธา ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.วิชญะ เครืองาม

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวิรัช มรกตกาล

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิภูธา ตระกูลฮุน

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายโสภณ ผลประสิทธิ์

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

นายชัยนรินทร์ สายรังษี

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

คุณวิสัจจา คชเสนา

กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง