ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับบริษัทฯ แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปด้วยความสำนึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่นโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดำเนินอยู่ในทุกๆ ภาคส่วนขององค์กร

เพราะกลุ่มบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งของสังคมมีจำนวนพนักงานในบริษัทฯ เพียงหลักร้อยคนและมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักหมื่นคนซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้วถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากแต่บริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกันเพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้วพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของบริษัทฯ ขึ้นมาโดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสมความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลักอันได้แก่นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นลำดับแรกในเรื่องของชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทฯไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในปี 2557 บริษัทได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงานที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่นละอองในโรงงานผลิต กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผู้ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริษัทฯได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคมโดยบริษัทได้ทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ คุณวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการ และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงาน HRD มอบของขวัญให้แก่ คุณธเนศ ลำใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 19 เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เป็นปีที่ 54 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องอบรมบริษัทฯ

กิจกรรมการบริจาคอุปกรณ์กีฬาเพื่อการศึกษา

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสมาพันธ์ศิษย์ มมร – มจร บริจาค อุปกรณ์กีฬา และการศึกษา ให้โรงเรียนวัดโคกกรวด อำเภอภาชี จังหวัดพระนครอยุธยา โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เป็นผู้มอบแทน