ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับบริษัทฯ แล้วความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินไปด้วยความสำนึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่นโยบายหลักของบริษัทฯ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการและดำเนินอยู่ในทุกๆ ภาคส่วนขององค์กร

เพราะกลุ่มบริษัทเชื่อว่าองค์กรทางธุรกิจนั้นเป็นเพียงหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งของสังคมมีจำนวนพนักงานในบริษัทฯ เพียงหลักร้อยคนและมีผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจำนวนหลักหมื่นคนซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของทั้งประเทศแล้วถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากแต่บริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายแต่ละองค์กรได้ผนึกกำลังร่วมกันผลักดันการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวมไปร่วมกันเพื่อผลระยะยาวในทิศทางเดียวกันทุกภาคส่วนแล้วพลังการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมได้อย่างมีนัยสำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR Policy) ของบริษัทฯ ขึ้นมาโดยกำหนดกรอบความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสมความชำนาญเฉพาะทางและสอดคล้องกับธุรกิจแต่ละประเภทความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ภายในหน่วยธุรกิจหลักอันได้แก่นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเป็นลำดับแรกในเรื่องของชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและผู้รับเหมาโดยได้กำหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพความปลอดภัยกิจกรรมหลักด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงสานต่อโครงการต่างๆตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ทั้งโครงการต่อเนื่องที่เป็นโครงการระยะยาวและโครงการต่อเนื่องในด้านพัฒนาสังคมและชุมชน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยสำนึกว่าความรับผิดชอบของสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบริษัทฯจึงผลักดันนโยบายความรับผิดชอบของสังคมให้มีอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กรตั้งแต่ระดับนโยบายหลักของบริษัทฯไปจนถึงระดับปฏิบัติการ และดำเนินอยู่ในทุกอณูขององค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคมและส่วนรวม จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับใบวุฒิบัตรผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 จาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และได้รับใบรับรอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงอุตสาหกรรม รวมไปถึงมาตรการการดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงานที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การควบคุมฝุ่นละอองในโรงงานผลิต กำจัดเศษวัสดุก่อสร้าง และขยะมูลฝอย โดยผู้ได้รับอนุญาตถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในการสนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เสมอมา โดยบริษัทฯได้จัดกิจกรรมบางลักษณะมาอย่างต่อเนื่องและได้จัดกิจกรรมเฉพาะกิจตามความเหมาะสมของบริบททางสังคม ครอบคลุมทั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับมหภาคระดับชุมชน และระดับปฏิบัติการ เพื่อตอบแทนและคืนผลกำไรกลับคืนสู่สังคมโดยบริษัทได้ทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัทฯ ได้มุ่งประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนอย่างมีความสุขพร้อมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้มีการประกาศนโยบาย เรื่อง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยให้พนักงาน รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงทราบ โดยบริษัทฯ ได้เคร่งครัดให้มีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม และผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

กิจกรรมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ทีมงานแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มอบของขวัญให้แก่ คุณวัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการ และนักเรียน โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยหน่วยงานความปลอดภัย มอบของขวัญให้แก่ สถานีตำรวจภูธรสามโคก เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ” เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมบริจาคโลหิต

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 20 เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องอบรม บริษัทฯ