ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ดังนี้

 • มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ที่ราคา 807 ล้านบาท และขาย บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด ที่ราคาประมาณ 233.21 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 13,999 บาท และภาระหนี้สินประมาณ 233.20 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกันประมาณ 1,040.21 ล้านบาท

  วันที่ 21 กันยายน 2558
  บริษัทฯ ถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกันประมาณ 1,040.10 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • มีมติอนุมัติซื้อที่ดินไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ล้านบาท

  วันที่ 21 กันยายน 2558
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 175 ไร่ มูลค่ารวม 1,277.50 ล้านบาท จากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) “MILL” โดยตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 180024, 180025 และ 180026 โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการทำรายการดังกล่าว บริษัทได้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  อนึ่ง ณ วันที่ทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์ สินระหว่าง MILL และ GEL การโอนกรรมสิทธิ์ MILL ได้รับการอนุมัติการปลอดจำนองกับธนาคารกรุงเทพ และ MILL ได้ทำการจดภาระจำยอม เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก จำนวนประมาณ 1 ไร่ ให้แก่ GEL เพื่อเป็นการเข้าออกสำหรับที่ดินประมาณ 175 ไร่ ที่ทำการซื้อขายในครั้งนี้

  โฉนดที่ดินเลขที่ 180024, 180025 และ 180026

 • มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ล้านบาท รวมค่าที่ดินบางส่วนเป็นจำนวน 40 ไร่ที่บริษัท อยู่ระหว่างการซื้อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300.00 ล้านบาท) โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื่อรองรับสายการผลิต ดังนี้
  • ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire)
  • ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands)
  • ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเย็น (Cold Drawn Wire – CW)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัท แมคทริค จำกัด บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150,000,000 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน MCTRIC ลดลงจากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการปรับโครงสร้างทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อ IPO ภายหลังปรับโครงสร้าง
GEL 81,632,500 16,326,500 - 97,959,000
อื่นๆ 168,367,500 33,673,500 150,000,000 352,041,000
รวม 250,000,000 50,000,000 150,000,000 450,000,000
GEL 32.65% 32.65% 0.00% 21.77%
อื่นๆ 67.35% 67.35% 100.00% 78.23%
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

หมายเหตุ : 1 ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจาก MCTRIC ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ของ MCTRIC โดยได้รับชำระเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นจำนวน 16,326,5000 หุ้น และได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 1,632,650บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ MCTRIC (Pre-emptive Right) ก่อน โดยกำหนดให้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 48,979,500 หุ้น ซึ่งเท่า Dilution Effect จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ GEL จากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 และให้ใช้สิทธิการซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ


วันที่ 22 ธันวาคม 2558

มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 ให้การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.85 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด