ข้อมูลบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

วันที 24 เมษายน พ.ศ. 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่ 3/2561 มีมติเห็นชอบมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายให้ เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ปรินดาจำกัด (มหาชน) (“ปรินดา”) ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตซื้อ และขายส่งอิฐ หิน ปูน ทราย และผลิตภัณฑ์คอนกรีตและให้บริการบรรทุก หินและทรายเพื่อการก่อสร้าง และเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ล้านหุ้น (“สี่ล้านหุ้น”) สัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 23 ล้านหุ้น (“ยี่สิบสามล้านหุ้น”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมถึงเจรจารายละเอียดของสัญญาซื้อขายหุ้น และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ตามความเหมาะสม


วันที 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้มีการลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของปรินดา ระหว่างบริษัทฯ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดทรายค้าวัสดุก่อสร้าง(ผู้ซื้อ) จำนวน 4 ล้านหุ้น (“สี่ล้านหุ้น”) สัดส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 17.39 ของ จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิน 42 ล้านบาท(“สี่สิบสองล้านบาท”) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของปรินดาดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดทรายค้าวัสดุก่อสร้าง (ผู้ซือ) และได้ดำเนินการโอนหุ้นรวมถึงส่งมอบใบหุ้นสามัญของปรินดาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


วันที 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่ม เครื่องจักรและงานระบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักรในโรงงานผลิต และจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชันคุณภาพพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นเงินจำนวน 50 ล้านบาท (“ห้าสิบล้านบาท”)


วันที่ 17 มกราคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ จำนวน รวมทั้งสิ้น 165,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินมูลค่ารวม 91,075,109.12 บาท และเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามที่ระบุข้างต้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จำ หน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ ที่ประชุมมีมติ อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุน ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดฯ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมิได้ จำหน่ายที่เหลืออยู่ในวันครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าว


วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) จำนวนรวมทั้งสิ้น 165,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินมูลค่ารวม 91,075,109.12 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ มีหุ้นที่ซื้อคืนที่มิได้จำหน่ายเป็นจำนวน 165,000,000 หุ้น และบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดทุนชำระแล้ว ดังนี้ เดิมทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 4,728,445,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใหม่จำนวน 4,588,195,610.65 บาทโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 140,250,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียนร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 5,397,877,189 หุ้น


วันที่ 27 เมษายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (“Spun Pile”) โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (“NC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และลงนามในสัญญาร่วมทุน (“Joint Venture Agreement”)


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 มีมติอนุมัติเงินลงทุนการก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติม (Capital Expenditure) เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวด แรงดึงสูงชั้นพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นจำนวนเงินอีก 30 ล้านบาท เนื่องจากเกิดความล่าช้าของขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างโรงงานและค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมของระบบปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 มีมติอนุมัติ ดังนี้ อนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตเสาเข็ม คอนกรีตอัดแรงของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ ถนนคลองวัดพลับ ถนนสายศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ทล.347) ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในงบประมาณรวม 280 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดินที่พัฒนาแล้วจำนวนประมาณ 12 ไร่ มูลค่ารวมประมาณ 60 ล้านบาท ที่บริษัทฯ ได้ซื้อไว้ในปี2556)

แต่งตั้งนายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (แทนนายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์) และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่ม สำหรับนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน


วันที่ 23 มิถุนายน 2559

บริษัทฯ รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (GEL-W4) ครั้งสุดท้าย โดยมีผู้ใช้สิทธิจำนวน 3 รายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จำนวน 407 หน่วย อัตรา การใช้สิทธิ(ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้น) เท่ากับ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.20 บาทต่อหุ้นจำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิจำนวน 407 หุ้น


วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 407 หุ้น เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

บริษัทฯ รายงานวันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นโครงการเพื่อการบริหารทางการเงิน(Treasury Stock)จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนแล้วทั้งสิ้น 165,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 91,075,109.12 บาท


วันที่ 15 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 โดยปัจจุบันบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท และจะเพิ่มทุนอีกเป็นจำนวน 270 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนรวมสุทธิ 280 ล้านบาท


วันที่ 27 กันยายน 2559

บริษัทฯ รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จำกัด (กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้รับใบประกาศนียบัตร Factory Operation Certificate จากคณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone Management Committee) และสามารถดำเนินการผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ดังนี้

 • มีมติอนุมัติขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ที่ราคา 807 ล้านบาท และขาย บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด ที่ราคาประมาณ 233.21 ล้านบาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด 13,999 บาท และภาระหนี้สินประมาณ 233.20 ล้านบาท) ที่บริษัทฯ ถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกันประมาณ 1,040.21 ล้านบาท

  วันที่ 21 กันยายน 2558
  บริษัทฯ ถือครองอยู่ในมูลค่ารวมกันประมาณ 1,040.10 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จดทะเบียน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • มีมติอนุมัติซื้อที่ดินไม่เกิน 180 ไร่ มูลค่ารวมไม่เกิน 1,327.14 ล้านบาท

  วันที่ 21 กันยายน 2558
  บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินจำนวน 175 ไร่ มูลค่ารวม 1,277.50 ล้านบาท จากบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) “MILL” โดยตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินเลขที่ 180024, 180025 และ 180026 โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยการทำรายการดังกล่าว บริษัทได้จดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน จังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  อนึ่ง ณ วันที่ทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์ สินระหว่าง MILL และ GEL การโอนกรรมสิทธิ์ MILL ได้รับการอนุมัติการปลอดจำนองกับธนาคารกรุงเทพ และ MILL ได้ทำการจดภาระจำยอม เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก จำนวนประมาณ 1 ไร่ ให้แก่ GEL เพื่อเป็นการเข้าออกสำหรับที่ดินประมาณ 175 ไร่ ที่ทำการซื้อขายในครั้งนี้

  โฉนดที่ดินเลขที่ 180024, 180025 และ 180026

 • มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 701.00 ล้านบาท รวมค่าที่ดินบางส่วนเป็นจำนวน 40 ไร่ที่บริษัท อยู่ระหว่างการซื้อจาก MILL มูลค่าประมาณ 300.00 ล้านบาท) โดยจะมีการก่อสร้างอาคารสำหรับการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมไปถึงสาธารณูปโภค เพื่อรองรับสายการผลิต ดังนี้
  • ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบเส้นเดี่ยว ( Prestressed Concrete Wire – PC Wire)
  • ลวดแรงดึงสูงสำหรับคอนกรีตอัดแรงแบบตีเกลียว ( Prestressed Concrete Strands – PC Strands)
  • ลวดแรงดึงสูงชนิดดึงเย็น (Cold Drawn Wire – CW)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัท แมคทริค จำกัด บริษัทร่วมของบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 150,000,000 หุ้น ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน MCTRIC ลดลงจากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการปรับโครงสร้างทุน จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 1 จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อ IPO ภายหลังปรับโครงสร้าง
GEL 81,632,500 16,326,500 - 97,959,000
อื่นๆ 168,367,500 33,673,500 150,000,000 352,041,000
รวม 250,000,000 50,000,000 150,000,000 450,000,000
GEL 32.65% 32.65% 0.00% 21.77%
อื่นๆ 67.35% 67.35% 100.00% 78.23%
รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

หมายเหตุ : 1 ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจาก MCTRIC ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ของ MCTRIC โดยได้รับชำระเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นจำนวน 16,326,5000 หุ้น และได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 1,632,650บาท

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดผลกระทบจาก Dilution Effect จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ MCTRIC (Pre-emptive Right) ก่อน โดยกำหนดให้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวนไม่เกิน 48,979,500 หุ้น ซึ่งเท่า Dilution Effect จากการลดสัดส่วนการถือหุ้นของ GEL จากร้อยละ 32.65 เป็นร้อยละ 21.77 และให้ใช้สิทธิการซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ


วันที่ 22 ธันวาคม 2558

มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 ให้การอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.85 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด