ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ตลาดวัสดุก่อสร้างเป็นตลาดที่มีความหลากหลายและทิศทางการเติบโตของวัสดุก่อสร้างแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผู้ใช้และประเภทของงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี สำหรับสถานการณ์ของตลาดวัสดุก่อสร้างในปี 2560 ที่เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลงทุนของโครงการภาครัฐ ซึ่งยังเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อตลาดวัสดุก่อสร้างภายในประเทศ โดยกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มเติบโตดีจะเป็นกลุ่มที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการภาครัฐ อาทิปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กจะเห็นได้ว่าตลาดวัสดุก่อสร้างของไทยซึ่งอิงกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ยังมีแน้วโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐหลายโครงการที่มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟระหว่างเมืองทั้งโครงการรางคู่และแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูง เป็นต้น นอกจากนี้ การลงทุนภาครัฐเริ่มมีสัญญาณบวกจากการเริ่มก่อสร้างโครงการรถไฟไทย-จีน เมื่อ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา แม้จะเป็นระยะเริ่มต้นที่มีเม็ดเงินลงทุนไม่มากนักแต่ก็เป็นการสร้างความชัดเจนให้เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนที่แม้จะขยายตัวแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอความชัดเจนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (พ.ร.บ. EEC) ทำให้การขยายตัวของตลาดวัสดุก่อสร้างยังน่าจะสามารถเติบโตได้ตามไปด้วย

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากการลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ระหว่างเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ อีกทั้งภายในปี 2560 บริษัทฯ ยังมีพัฒนาการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่

  • การเสร็จสิ้นของโครงการซื้อหุ้นเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จำนวนทั้งสิ้น 165,000,000 หุ้นและได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากหุ้นจำนวนดังกล่าวจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและดำเนินการจดทะเบียนลดทุน จดทะเบียนและชำระแล้วเดิมจำนวน 4,728,445,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนและชำระแล้วใหม่จำนวน 4,588,195,610.65 บาท ให้บริษัทฯ มีหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วเท่ากับ 5,397,877,189 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท
  • การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิต และจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (“Spun Pile”) โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (“NC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น และลงนามในสัญญาร่วมทุน (“Joint Venture Agreement”) คาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะเสร็จสิ้นภายในปี 2561
  • การเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติม (Capital Expenditure) เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) เป็นเงินจำนวนเงินอีก 30 ล้านบาท เนื่องจากเกิดความล่าช้าของขั้นตอนการอนุมัติการก่อสร้างโรงงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของระบบปักเสาพาดสายไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2561

รวมถึงความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือ บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score อยู่ในระดับดีมาก (4 ตรา) ที่พัฒนาขึ้นจากเดิมอยู่ในระดับดี (3 ตรา) นับว่าเป็นทิศทางที่ดีของบริษัทฯ สำหรับการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะนำพาให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สุจริตโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้นรวมถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงมีความแน่วแน่มาโดยตลอดในเรื่อง การบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นและยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อองค์กร พนักงานผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว สุดท้ายบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านทราบว่า แม้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สถานการณ์การเมือง หรือ ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนแต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างฉับไวของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเช่นที่เคยผ่านมา

ท้ายนี้ในนามของคณะกรรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและใคร่ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เป็นกำ ลังสำคัญในการทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ