ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 ที่ผ่านมาภาคการก่อสร้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้มีการผลักดันประมูลโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าโครงการรวมแล้วมากกว่าปี 2560 ถึงเท่าตัว โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการถไฟฟ้าสายต่างๆ โครงการถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการก่อสร้างในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor:EEC) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายสินค้ากับผู้รับเหมารายใหญ่ของโครงการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องหลายโครงการ

ในปี 2562 นี้การก่อสร้างภาคเอกชนมีโอกาสที่จะเติบโตสูงขึ้นมาก เป็นผลมาจากการต่อยอดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ข้างต้นทั้งที่ยังดำเนินการอยู่และที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกหลายโครงการ ทำให้เกิดการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆตามความเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัทฯโดยตรง ทั้งการมียอดขายสินค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงยอดงานในมือที่สูงขึ้น อีกทั้งในเดือนมีนาคม 2562 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทำให้แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวของประเทศดีขึ้นตามลำดับ

เพื่อรองรับการขยายตัวภาคการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานโรงผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นพิเศษของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (บริษัทย่อย) และได้เปิดดำเนินกิจการในปลายปี 2561 แล้ว และนอกจากนี้ยังได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) ของบริษัท เจนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต อินดัสส์ จำกัด (บริษัทย่ย) โดยการทำสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ระหว่างบริษัทฯ กับ Nippon Cencrete Industries Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้ทำการก่อสร้างโรงงานและคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายในปี 2562 นี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ เผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงขึ้นในธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และการขาดแคลนแรงงาน แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างฉับไวภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ทำให้บริษัทฯ สามารถผ่านอุปสรรนั้นไปได้และดำเนินงานได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงกว่าในอดีตที่ผ่านมา

ท้ายนี้ในนามคณะกรรมการบริษัท เราใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ