ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

สำหรับเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2559 มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะอยู่ภายใต้ภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยากต่อการลงทุนอีกปีหนึ่ง

เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวเกิดจากหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่สำคัญ อาทิ ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับฐานแรงถึง 2 ครั้งด้วยกัน คือในช่วงเดือนมกราคม ภายหลังจีนปรับลดค่าเงินหยวนครั้งใหญ่ และในเดือนมิถุนายน ภายหลังอังกฤษได้ลงประชามติขอแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย จึงสร้างความผันผวนไม่น้อยต่อตลาดการเงินทั่วโลก ธนาคารกลางหลายๆ ประเทศยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และยังคงใช้มาตรการแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันโลก ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ภายใต้ภาวะการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัด

จากปัจจัยการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมา อาจมองได้ว่าตลาดวัสดุก่อสร้างยังไม่มีมาตรการ การกระตุ้นตลาดอย่างชัดเจน แต่หากมองเพียงเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า 2 ปีแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าตลาดวัสดุก่อสร้างของไทยซึ่งอิงกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ยังมีแน้วโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของโครงการลงทุนขนาดใหญ่จากภาครัฐหลายโครงการที่มีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการมอเตอร์เวย์ โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการรถไฟระหว่างเมืองทั้งโครงการรางคู่และแผนพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วปานกลางและความเร็วสูง เป็นต้น ทำให้การขยายตัวของตลาดวัสดุก่อสร้างยังน่าจะสามารถเติบโตได้ตามไปด้วย

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐที่กล่าวมาข้างต้นนั้น บริษัทฯ ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากการลงทุนของภาครัฐในโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ระหว่างเมือง โครงการมอเตอร์เวย์ ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากยอดขาย และจำนวนการสั่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งภายในปีพ.ศ. 2559 บริษัทฯ ยังมีพัฒนาการต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ได้แก่ การอนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกำลังการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ที่ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี การเสร็จสิ้นของโครงการซื้อหุ้นเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) จำนวนทั้งสิ้น 165,000, 000 หุ้น และได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อทั้งจำนวนตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากหุ้นจำนวนดังกล่าวจำหน่ายไม่หมด บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และดำเนินการจดทะเบียนลดทุนแลัวเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การอนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 บริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จำกัด (กิจการร่วมค้าของบริษัทฯ) ที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้รับใบประกาศนียบัตร Factory Operation Certificate จากคณะกรรมการการจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา (Thilawa Special Economic Zone Management Committee) และสามารถดำเนินการผลิตได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งก็คือ บริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score อยู่ในระดับดี (3 คะแนน) ซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า 50 ปี นับว่าเป็นทิศทางที่ดีของบริษัทฯ สำหรับการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงที่จะนำพาให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง รวมถึงมีความแน่วแน่มาโดยตลอดในเรื่องการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น และยึดหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อผลักดันให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในระยะยาว สุดท้าย บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่จะเรียนให้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านทราบว่า แม้บริษัทจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง สถานการณ์การเมือง หรือภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจน แต่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และความทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย รวมถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างฉับไวของฝ่ายบริหารภายใต้สถานการณ์ต่างๆ จะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเช่นที่เคยผ่านมา

ท้ายนี้ในนามของคณะกรรรมการบริษัท ใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ให้ การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และใคร่ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ