ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 นี้บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างได้ในอัตราที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี

เศรษฐกิจมหภาคในปีที่ผ่านมามีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยมีหลายปัจจัยที่เป็นตัวแปรสำคัญ อาทิเช่น ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและเศรษฐกิจโลก การผันผวนของค่าเงินในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศออกมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีศักยภาพ ส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ต้องเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะการดำเนินธุรกิจไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อนึ่งผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงการพัฒนาความเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในการขยายธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการที่สำคัญต่าๆ ได้แก่ โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และการขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออกของประเทศ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2559 เช่น การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Clusters) การลงทุนของภาคเอกชนในเรื่องของวัสดุซ่อมแซมหรือตกแต่งที่อยู่อาศัย และการเปิดเสรีทางการค้าหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีผลประโยชน์โดยตรงต่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองความต้องการวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2558 นี้บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างได้ในอัตราที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากปัจจัยที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งยังสามารถสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ในฐานะผู้นำในด้านการผลิตวัสดุก่อสร้าง บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพ และบริการที่เป็นที่ยอมรับรวมทั้งสามารถให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ แก่ลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมถึงชุมชนรอบข้าง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

และในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นอีก 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยงเพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความความโปร่งใส และตั้งอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี

ในนามของคณะกรรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา และบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการทุ่มเททำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ประธานกรรมการ