การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการประกาศผลการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 หรือ CG score ที่จัดทำโดย ก.ล.ต. SET และ IOD เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ผลคะแนน GEL ได้คะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent) ร่วมกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์อีก 141 บริษัท จากการสำรวจบริษัทในตลาดหลักทรัพย์กว่า 557 บริษัท โดยมีกลุ่มที่ได้คะแนนอยู่ระดับดีเลิศ (Excellent) 142 บริษัท ระดับดีมาก (Very Good) 241 บริษัท และระดับดี (Good) 174 บริษัท