การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Download

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

Download

ปัจจัยความเสี่ยง

Download

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

Download

กฏบัตรคณะกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

Download

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

Download

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Download

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

Download

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Download

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

Download

เอกสารสำคัญบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Download

ข้อบังคับบริษัท

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Download

หนังสือรับรอง

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

Download