ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนสร้างโรงงานเพื่อการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า คาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณได้ในครึ่งแรกของปี 2559”

ภาพรวมของธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปี 2558 มีการขยายตัวเพียงเล็กน้อยสาเหตุหลักมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมไปถึงความล่าช้าในการอนุมัติโครงการก่อสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมไปถึงการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีในช่วงไตรมาสที่ 4 รัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการสิทธิประโยนช์ทางภาษีเงินได้เมื่อซื้อบ้านราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท การกระตุ้นการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ส่งผลให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีทิศทางที่จะปรับตัวดีขึ้น และน่าจะเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในต้นปี 2559 นี้

อนึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการมุ่งเน้นที่จะสร้างการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นสำคัญ จะเห็นได้ชัดจากยอดการขายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือยังไม่ได้ส่งมอบงานบริการ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแผนการขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในปี 2558 และทำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถดำเนินกิจการของบริษัทฯ ท่ามกลางการความผันผวนต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2559 นี้

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรจากธุรกิจหลัก บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อลดต้นทุนและสร้างผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงการสร้างกำลังผนึกของกิจการ (Synergy) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต บริษัทฯ จึงได้ขยายฐานการผลิตของบริษัทฯ ไปยังภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิตในภาคอุตสาหรรมหลักของประเทศและมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจภูมิภาคในอัตราที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 175 ไร่ ในจังหวัดระยอง และในเบื้องต้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการก่อสร้างโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้วัตถุดิบนี้ในการผลิตของบริษัทฯ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงเป็นทางเลือกเพื่อรองรับอุปสงค์ของตลาดลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมลงทุนสร้างโรงงานเพื่อการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า บริษัทฯ คาดว่าการก่อสร้างโรงงานจะแล้วเสร็จและสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณได้ในครึ่งแรกของปี 2559 นี้

ปัจจุบันอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีการแข่งขันที่สูงมาก การปรับลดราคาขายเพื่อให้ได้งานเป็นกลยุทธที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในปีนี้บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตโดยการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบในราคาที่ประหยัดกว่าเดิม การควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปราศจากความเสียหาย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2559 นี้บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการดำเนินงานภายในองค์กร โดยได้นำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) , SalesForce และPerformance Management ที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด และจะช่วยนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังที่ได้กล่าวมานี้ จะสามารถสร้างรายได้ และผลตอบแทนที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า และเป็นการวางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)