ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประกอบกับการที่บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนจากการที่ได้มีการจัดหาคนเพื่อมารับงานที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่โรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและโรงงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแห่งใหม่ของบริษัทฯ ยังคงผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯมุ่งเน้นที่จะเติบโตควบคู่ไปกับการลดต้นทุนและบริหารจัดการการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ดังกล่าวได้มีการเริ่มดำเนินในไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ในผลประกอบการในไตรมาส 4 ปี 2561 ของบริษัทมีผลการดำเนินการดำเนินงานจากกิจกรรมหลักกลับมาเป็นบวกได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่ากลยุทธ์นี้สามารถนำบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ได้ ประกอบกับในปี 2562 นี้ บริษัทย่อยของบริษัท ทั้งบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเหล็กกล้าชั้นพิเศษ และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีย์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง(Spun Pile) โดยได้ร่วมทุนกับ Nippon Concrete Industries Co.,Ltd. บริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2562 จะเป็นอีกปีที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าอุตสหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยจะขยายตัวจากแรงหนุนของดครงการก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวจากโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และตลาดที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน ซึ่งล้วนเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทีมผุ้บริหารพร้อมสร้างการเตบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยยังมุ่นเน้นนโยบายการขยายตัวไปสู่ธุรกิจครบวงจร ด้วยการขยายธุรกิจจากต้นน้ำไปสู่ปลายน้ำ พร้อมทั้งนโยบายในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารงานที่มีประสิธิภาพ การเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าผลประกอบการจะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)