ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

ในปี 2559 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างที่ขยายตัวในอัตราชะลอตัว รวมถึงอุปทานของวัสดุก่อสร้างที่มีปริมาณสูง ส่งผลให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวลดลง

โดยรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงมียอดขายและปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยราคาขายที่ปรับตัวลดลง รวมถึงโรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปที่เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่อยู่ระหว่างการเพิ่มกำลังการผลิตและยังผลิตได้ไม่เต็มกำลัง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นและผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายกำลังการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเพื่อรองรับความต้องการการใช้งานของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นมาก การก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าชั้นพิเศษเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจต้นน้ำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ อันจะช่วยให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง รวมถึงการร่วมลงทุนโรงงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณของบริษัท มิลคอน ติฮา จีอีแอล จำกัด ในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ที่ช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการขยายตัวไปสู่ธุรกิจแบบครบวงจร ด้วยการเน้นเสาะหาและจับมือร่วมกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทชั้นนำและเป็นบริษัทที่มีความแข็งแรงทั้งด้านเงินทุนและด้านความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประทเศ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจวัสดุก่อสร้างของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว

ภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2560 จะเห็นว่าแนวโน้มธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตที่ดีจากการที่ได้รับ อานิสงค์ของการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งโครงการต่อเนื่องและโครงการใหม่ๆ รวมถึงโครงการของภาคเอกชนที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนให้บริษัทมั่นใจว่าผลประกอบการกลับมาดีขึ้น กอปรกับกลยุทธ์ของทีมผู้บริหารที่มีนโยบายการลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตราการผลิตของโรงงาน ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง ลดความเสียหายของชิ้นงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร จึงทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าผลประกอบการของบริษัทจะกลับมาสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)