ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากผู้บริหาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่จากการแข่งขันกันสูง ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่งผลให้ราคาขายปรับตัวลดลง อีกทั้งต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เนื่องมาจากความ ผันผวนของราคาเหล็กและราคาคอนกรีตที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงบริษัทฯ ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่บริษัทฯ ได้มีการจัดหาคนเพื่อมารองรับงานที่คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะที่โรงงานหล่อแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปและโรงงานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแห่งใหม่ของบริษัทฯ ยังคงผลิตได้ไม่เต็มกำลัง การผลิต ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเติบโตโดยเน้นกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการผลิต ทั้งวงจรตั้งแต่การควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ขยายตัวของธุรกิจไปสู่ธุรกิจต้นน้ำ โดยการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กกล้าชั้นพิเศษ ในนามบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเดินหน้าผลิตอย่างเต็มกำลังและส่งมอบงานให้ถึงมือลูกค้าทันท่วงที ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ต่ำลง รวมถึงบริษัทฯ ยังได้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มความต้องการ จากการที่บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตและจำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (“Spun pile”) ร่วมกับ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ภาพรวมในอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2561 จะเป็นอีกปีที่หลายฝ่ายคาดการณ์ว่ามูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐจะสูงขึ้น จากการได้รับอานิสงส์จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ของรัฐที่มีอยู่หลายโครงการ ขณะที่โครงการภาคเอกชนทยอยฟื้นตัวตามเพราะนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการของบริษัทฯ จะปรับตัวมาในทิศทางที่ดีขึ้น ทีมผู้บริหารพร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยมุ่งเน้นนโยบายในการขยายตัวไปสู่ธุรกิจ ครบวงจร พร้อมทั้งนโยบายในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงการพัฒนาบุคลากรอย่งต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าผลประกอบการจะกลับมาเป็นบวกได้อีกครั้ง

นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)